Semalt: Sanly KPI-leri ölçemek Bir iş alyp barmak üçin möhümdirKPI näme diýmek? KPI gysgaltma bolup, esasy iş görkezijisini aňladýar, adatça ykdysatçylar tarapyndan bir kompaniýanyň nähili işleýändigini we bir işiň näderejede gowydygyny ölçemek üçin ulanylýar. Soňky ýyllarda bu söz sanly marketingde bazaryň netijeliligini we kompaniýanyň müşderileriniň syýahatyny ölçemek üçin has köp ulanylýar. Aşakdaky möhüm sanlar siziň, dolandyryş toparyňyz, marketing menejeri, aragatnaşyk dolandyryjysy ýa-da webmaster üçin zerurdyr.

KPI kompaniýalar tarapyndan nähili ulanylýar?

Esasy öndürijilik görkezijileri öndürijiligi gowulandyrmak üçin orta we iri sanalan kompaniýalarda ulanylýar we şonuň ýaly görünmeli ölçemek üçin gural ösüş yzygiderli we öňünden aýdyp boljak dogry ugurda hereket edýär. Iş meýilnamalaşdyrmakda hem ulanyp boljak dogry ölçegleri we täjirçilik taýdan degişli maglumatlary ulanmak möhümdir. Emma elýeterli gurallaryň we çäreleriň köp bolmagy bilen jeňňelden ýol tapmak kyn.

Sanly marketingiň netijeliligini ölçemek we marketing toparyny strategiki we taktiki taýdan dolandyrmak üçin esasy sanlary ulanyp bilersiňiz. Köp marketologlaryň analitika we dürli KPI-lere has köp gyzyklanmalydygyna ynanýarys, bu bolsa bazar maýa goýumlaryny has gowy yzarlap we işgärleri dogry zatlara gönükdirip biljekdigini aňladýar.

KPI karar kabul etmekde kimiň gatnaşmalydygyna görä iş maksatlaryna esaslanmalydyr

Web sahypasynyň näderejede işleýändigini ölçemek üçin ulanyp boljak birnäçe sanly KPI bar. Köplenç satuwy köpeltmek ýa-da belli bir derejede netijeleri gowulandyrmak usullaryny ösdürmek meselesi.
Maglumatlaryň mukdary we kimiň ulanjakdygy barada has köp zat bilseňiz, AB synagy ýaly synaglary gurup bilersiňiz. Bu ýerde dürli usullar maglumat materialy giň bolanda wizual derňewi, şeýle hem korrelýasiýa derňewi we 2 dürli üýtgeýjiniň arasynda baglanyşygyň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin adaty statistikalary öz içine alýar.

Ulanyp boljak dürli görnüşli KPI-ler!

Onlaýn dükan üçin KPI ölçegleri

ROI ahyrky netijede dürli kanallardan gelip çykýan üýtgeşmelere esaslanýar: organiki traffik, göni traffik, e-poçta, daşarky web sahypalary, sosial media we ş.m.

Onlaýn dükanyň bahasy IT-de aşakdaky formula bilen hasaplanyp bilner:

B=V Ã C Ã L.
KPI-ler, adatça, ösüşleri yzarlamak üçin aýda kesgitlenýär. Web dükany üçin möhüm çäreler satuw, satyn alyş, sargyt we ortaça sargyt bahasydyr.

Web dükanynyň beýleki bölekleri sahypanyň hakyky tejribesi barada, täsin gelýänler, duralga derejesi, öwrülişikler we ş.m. ýaly traffik we çäreler ulanylýar.

KPI has köp öňdebaryjy döretmek we satuwy artdyrmak üçin çäreleri görýär

Kompaniýanyň we markalarynyň güýjüni ölçemek isleseňiz

Web sahypasynyň işleýşini ölçemek isleseňizKPI hasabaty dürli ulgamlardan döredilip bilner, ýöne iru-giç maglumatlaryň köpüsi Excel-de gutarýar, netijeleri aý-aý yzarlap bilersiňiz.

Haýsy iş ýerleriniň bardygyny köplenç görýärin we işewürlik meýdançasyndaky bäsdeşlere garşy segmentleri we açar sözleri ölçemek bilen olaryň nähili gidýändigini görýärin. Beýleki adaty ölçegler:

Google Analytics-de segmentleri ulanyň

“Google Analytics” -de sahypanyň dürli aýratyn sahypalar, diller ýa-da ykjam ulanyjylar üçin nähili işleýändigini görmäge mümkinçilik berýän “segmentler” diýilýär.

Sanly mahabatyňyzyň netijeliligini ölçemek isleseňiz

Sanly mahabatyň ölçegi, marka kampaniýasyny ýa-da öwürjek sahypa gurýandygyňyza baglylykda üýtgeýär.

Öwrülişi yzarlamak we maksat yzarlamak Google Analytics-de döredilip bilner we Google Advertising üçin göni KPI-leri ölçemek üçin birnäçe dürli gural bar.

Seretmeli ölçegler:

Umuman mahabat KPI

Sosial mediany ölçemek üçin KPI-ler

Programmalaryň netijeliligini ölçemek üçin dürli KPI-ler

Programmalary satuw tuneliniň görnüşine (huni) we programmanyň işleýşine görä ölçäp bolýar. Umumy ölçegler:

Sanly KPI-ler hakda has giňişleýin bilesiňiz gelýärmi?

Daşarky bir adamyň sanly barlygyňyzy garaşsyz KPI seljermesiniň artykmaçlygy bar. Kompaniýanyňyzyň sanly marketinginiň näderejede gowy işleýändigi barada size maglumat berip bileris. Google Search Console, Google Analytics, bäsdeşler we açar sözler ýaly dürli çeşmelerden maglumatlary ulanýan gurallarymyz bar. Bu, web sahypaňyzyň işleýşi barada ýörite hasabat alýandygyňyzy aňladýar. Biziňki bagyşlanan Seo dolandyryş paneli bilen usullar marketing bölüminiň, şeýle hem aragatnaşyk bölüminiň we ösüş bölüminiň kompaniýanyň web sahypasy we SEO bilen netijeli işlemegini üpjün ediň.

Kompaniýaňyz üçin KPI-ler we bu ugurda haýsy çäreleri ulanyp boljakdygy barada has giňişleýin bilmek isleseňiz, bize ýüz tutuň!

send email